Menu Sluiten

Algemene voorwaardenOngediertebestrijding, ongedierte, bestrijden, ongedierte bestrijding

Rover Ongediertebestrijding
Hierna te noemen: “Rover”

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten zoals
  aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rover Ongediertebestrijding,
  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 7369 2344,
  statutair gevestigd te Zeist. Voorgaande met dien verstande dat deze algemene voorwaarden tevens van
  toepassing zijn op alle diensten en producten zoals aangeboden zijn op www.roverzeist.nl.
 2. Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van
  werkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene
  voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden,
  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht
  tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze
  voorwaarden akkoord.

  Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten

 3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 4. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is
  bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

  Artikel 3 – Prijzen

 5. Wegens het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening
  worden gebracht.
 6. In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de
  overeenkomst behoudt Rover zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te
  berekenen.
 7. Prijzen vastgelegd in de offerte zijn 3 maanden geldig.
 8. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat
  moment gehanteerde prijspeil. Rover heeft het recht de prijzen ieder jaar aan te passen volgens
  indexering.

  Artikel 4 – Uitvoering werkzaamheden

 9. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de wijze en volgens het/de tijdstip(pen) als
  overeengekomen, uitgaande van normale werktijden en werkdagen. Eventueel avond, weekend,
  en nachtwerk tegen meerprijs.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering
  overeengekomen.
 11. Rover zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden onder begeleiding van een
  daartoe deskundige persoon.
 12. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens Rover, die verband
  houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan,
  worden opgevolgd.
 13. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Rover direct na aankomst met de
  werkzaamheden kan aanvangen.
 14. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc.
  waar gewerkt dient te worde n.
 15. Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn
  verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
 16. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van
  de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Rover vergoeden
  en zo mogelijk Rover in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de betreffende
  werkzaamheden te verrichten.
 17. De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en
  hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
 18. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Rover ligt, zal deze
  zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de
  kant van Rover, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de
  vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
 19. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de
  betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.
 20. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de
  uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo
  spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden
  gevorderd.
 21. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog,
  revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit,
  staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de
  verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

  Artikel 5 – Extra kosten, meer- en minderwerk

 22. Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven in de uitvoering of voortgang
  van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 extra in rekening
  gebracht. Dit geldt ook voor extra reiskosten/voorrijkosten.
 23. Indien bij contractwerk in het online systeem melding wordt gemaakt van een probleem of
  aandacht, dan dienen de actiepunten door opdrachtgever uitgevoerd te worden. Indien oorzaken
  niet verholpen worden door de opdrachtgever (bouwkundig/ hygiëne), dan kunnen vervolg
  bezoeken doorberekend worden.
 24. Meer- en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid
  worden verrekend.
 25. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de
  overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
 26. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk
  uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Rover het recht te
  vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan
  de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt
  weggenomen indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging
  voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Rover bovendien recht zal hebben op vergoeding
  van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten.
 27. De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te
  vorderen onverlet.

  Artikel 6 – Betaling

 28. Facturen naar bedrijven worden zoveel mogelijk per email verzonden naar het bij Rover bekende
  emailadres. Wanneer facturen naar een ander emailadres of per post gestuurd dienen te worden
  kan dit aan de afdeling administratie doorgegeven worden.
  Facturen naar consumenten worden direct na het bestrijden verricht door middel van een
  pinautomaat of contante betaling.
 29. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 10 dagen na
  factuurdatum plaats te vinden.
 30. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente
  verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.
 31. Rover heeft ten allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan,
  contante betaling te verlangen.
 32. Bij verkoop heeft Rover ten allen tijde het recht volledige betaling te verlangen vóór het tijdstip van
  aflevering.
 33. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn, evenals
  andere bijkomende kosten.

  Artikel 7 – Reclames

 34. Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen
  binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de
  opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 35. Zolang op een reclamering door Rover nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal
  aan zijn verplichtingen, en dus betaling, te voldoen.

  Artikel 8 – Niet-nakoming en beëindiging

 36. Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende
  oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en
  elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand of transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming
  geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
 37. In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede in geval een
  der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt
  geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke
  tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn
  en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

  Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid

 38. Mededelingen door of namens Rover betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n)
  werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen
  enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie
  zijn gedaan.
 39. Rover verplicht zich in te spannen om de afgesproken werkzaamheden naar beste vermogen te
  verrichten in het licht van het beoogde resultaat.
 40. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Rover zich kan verplichten tot
  het bereiken van het beoogde resultaat.
 41. Rover is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der
  werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen,
  tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Rover. In dit laatste
  geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te
  boven gaan.
 42. Bij het verkopen van producten garandeert Rover dat deze zijn toegestaan.
 43. Iedere aansprakelijkheid van Rover voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende
  producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Rover.
  In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het
  betreffende product is verkocht.

  Artikel 10 – Bescherming persoonsgegevens

 44. Opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van een opdracht of in het kader van het
  voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over opdrachtgever en/of personen die
  verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor opdrachtgever (laten) verwerken door Rover.
  Rover zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die
  de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit
  evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van
  Rover bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 45. Rover gaat zorgvuldig om met de door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens.
  Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Rover en worden niet aan derden verstrekt,
  behoudens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of de gevallen waarin Rover
  hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke
  uitspraak verplicht is.
 46. Ingeval van een datalek zal opdrachtgever, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is,
  medewerking verlenen aan Rover zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende
  meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
 47. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving
  op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Rover voor kosten en
  schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door
  opdrachtgever van de AVG.

  Artikel 11 – Opzegging en beëindiging

 48. Doorlopende overeenkomsten zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een
  termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij
  schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met
  dezelfde periode waarvoor de overeenkomst in eerste instantie is aangegaan. Tot er rechtsgeldig
  is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst
  voortvloeiende verplichtingen en betaling(en).
 49. Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Rover gerechtigd
  aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een
  percentage van 30% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met
  winstderving.
  Indien er op huurbasis gebruik wordt gemaakt van specifieke producten en/of producten met een
  houdbaarheidsdatum zullen andere afspraken worden gemaakt.
 50. Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de
  andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke
  tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld,
  binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan
  één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen
  surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd,
  een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder
  toekomende rechten.
 51. Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Rover kan de opdrachtgever zijn verplichtingen
  jegens Rover overdragen aan een derde.

  Artikel 12 – Levering en eigendomsovergang

 52. De producten zullen worden afgeleverd af magazijn van Rover.
 53. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 54. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij
  gebreke daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van
  koper zijn.
 55. De eigendom van de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop Rover
  volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.
 56. Ingeval van huur van materialen, zoals lokaasdepots en vliegenlampen, machines of
  bedrijfsmiddelen blijft Rover hiervan eigenaar. Gedurende de duur van contracten zal Rover de
  aantallen hiervan telkens controleren en indien nodig aanvullen tot de gemaakte afspraken in
  offertes en/of overeenkomsten. Kosten voor het aanvullen, ontstaan door aanwijsbare schuld van
  of ondeugdelijke omgang door opdrachtgever, zullen in rekening worden gebracht.

  Artikel 13 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 57. Eventuele geschillen tussen Rover en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden
  geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van
  opdrachtnemer.
 58. Nederlands recht is van toepassing.
  Opgesteld te Zeist op 20 juli 2021.